Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

PRÁVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem získaných osobních údajů je v tomto případě společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o., IČ 49967550, se sídlem Brno – Olomoucká 83, PSČ 627 00 (dále jen „správce“).

PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

JAK VAŠE ÚDAJE VYUŽÍVÁME?

Informace, které o vás shromažďujeme, slouží:

 • při zpracování vašich objednávek
 • při zpracování vratek nebo reklamací
 • při správě vašeho účtu
 • při poskytování zákaznického servisu a podpory
 • jako prevence a odhalování podvodů
 • pro poskytování nejvhodnějších doporučení ohledně produktů a obsahu
 • pro monitorování a vylepšování naší webové stránky.
 • pro sledování a zlepšování naší marketingové komunikace
 • pro propagační akce, průzkumy nebo kampaně
 • pro nastavení výchozích možností naší stránky (včetně jazyka a měny)
 • pro možnost informovat vás o změnách v našich službách

Použijeme pouze nezbytně nutné informace, které jsou nutné k tomu, abychom vám mohli tyto služby poskytovat, a další služby, jako je marketingová korespondence, budeme nabízet pouze s vaším výslovným souhlasem.

Osobní údaje budou uloženy u společnosti MORAVIA Consulting spol. s r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováním osobních údajů může společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 • Doručovatelé zásilek: Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.
 • Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb: Správce je oprávněn poskytnutou osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.
 • Subjekty posuzující oprávněnost reklamací: Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon zákazníka.
 • Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu: Správce je oprávněn poskytnou adresu elektronické pošty, jméno a pohlaví za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@moravia-consulting.com, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Soubor cookie je malý soubor složený z písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo, pokud s tím souhlasíte, na pevný disk vašeho počítače. Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.

Na Našich webových stránkách používáme v zásadě čtyři typy souborů cookies:

 • Nezbytně nutné soubory cookies: Jedná se o cookies, které jsou potřebné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně soubory cookie, které vám umožňují přihlašovat se do zabezpečených oblastí našich stránek a nakupovat. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.
 • Analytické soubory cookies: Jedná se o soubory cookies, které nám umožní rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují na našich webových stránkách, když je používají. Údaje z těchto souborů cookie nám pomáhají monitorovat a zlepšovat uživatelské prostředí tím, že identifikují problémy, se kterými se uživatelé našich stránek potýkají.
 • Soubory cookie s preferencemi zákazníků: Jedná se o soubory cookies, které vás rozpoznají, když se vrátíte na naše webové stránky. Tyto soubory cookie nám umožňují přizpůsobit vám obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo regionu).
 • Cílené cookies: Jedná se o soubory cookies, které zaznamenávají vaši návštěvu našich webových stránek, navštívené stránky a odkazy, které jste následovali. Použijeme tyto informace, aby naše webové stránky a reklamy na nich zobrazené více odpovídaly vašim zájmům.

Máte právo vymazat všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem zařízení uloženy. Postupujte podle pokynů v nápovědě konkrétního prohlížeče.

Upozorňujeme, že po vymazání nebo zakázání budoucích souborů cookies možná nebudete moci využívat některé funkce našich stránek.

Přejít nahoru
Thank you for your interest in our robot Otto.
Let us inform you that the Otto Starter Kit will be ready for purchase at the end of January 2024.

If you would like to pre-order Otto Starter kit, feel free to contact us at email address moravia@moravia-consulting.com.
Budou k dispozici po uvedení výrobku na trh.